Rekrutacje aktualne:

 

 

Rekrutacje zrealizowane:

 

Technical Manager

Our client is a large manufacturer of consumer goods supplying the leading retailers in Europe and their global subsidiaries. One of the production plants in food industry is located in Poland. The company is developing an investment plan to multiply current turnover. Due to that plan we are searching for a candidate for a senior managerial position:

 

Technical Manager

Location: woj. lubuskie
Ref. TMLU/1117

 

Tasks:
• Overall responsibility of all technical issues referring to machinery, internal transport (conveyors, forklifts, etc.) and the facility (building, media installation)
• Lead technical team to support installation of new equipment
• Implement lean strategy problem solving and continuous improvement with special focus on TPM
• Monitor the progress of the investment and report to the Board
• Create and manage (with support of HR function) new team development plan including recruitment, induction, training, appraisal, succession
• Support project engineers and maintenance staff to achieve required performance
• Create a maintenance preventive program
• Implement KPIs system
• Establish business relations with local service-providers
• Implement maintenance management software 

 

Requirements:
• Experience on a similar position (technical, maintenance manager) in an international environment
• University engineering degree
• Fluent English and Polish
• Professional background gained in food industry or other industrialized production companies with automated production systems
• Lean and TPM practical knowledge
• Experience in developing a production facility (machine installations, project management)
• Preferably experience and knowledge of food safety (HACCP, BRC, etc)

 

Employer's offer:
• An opportunity to start-up mass production (new machinery)
• An opportunity to create a new professional technical team and implement lean approach in technical dept.
• A lot of support and training during the induction program

 

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email: rekrutacja@optivohr.pl podając w tytule nr referencyjny. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą.  

 

 

 Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby projektu rekrutacji

Przesyłajać swoje CV niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OPTIVO consulting Adam Pokrzywniak moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji.


 

Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych

Wraz z powyższą zgodą potwierdzam otrzymanie poniżysz informacji

 

Administratorem moich danych osobowych jest OPTIVO consulting Adam Pokrzywniak z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostródzka 22, 60-461 Poznań, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Administrator").

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych
Moje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); 
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); 
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy; 
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu badania satysfakcji kandydatów do pracy będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia kandydatów do pracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);

 

Zakres moich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • przebieg pracy zawodowej, w tym: nazwy mojego obecnego oraz byłych pracodawców, branża, w której pracuję, umiejętności, certyfikaty, uprawnienia, wizerunek (zdjęcie),
 • inne informacje zawarte przeze mnie dobrowolnie w życiorysie zawodowym.

 

Czas przetwarzania moich danych osobowych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej lub do momentu wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź do upłynięcia okresu 3 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 
Dane przetwarzane dla potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora będą przetwarzane do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

Moje uprawnienia
Mam prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, kontaktując się z Administratorem pod adresem rekrutacja@optivohr.pl

 

Komu mogą być przekazane moje dane osobowe
Moje dane osobowe Administrator może przekazać: dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zlecającym Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji, pracownikom i współpracownikom Administratora lub podmiotów przetwarzających w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania moich danych osobowych.