Rekrutacje aktualne:

 

 

Rekrutacje zrealizowane:

 

Specjalista/Kierownik ds. Kadr i Płac

Naszym Klientem jest dynamicznie rozwijaj�?ca si�? firma produkcyjna licz�?ca ok 100 pracowników, nale??�?ca do grupy posiadaj�?cej w Polsce kilka zak??adów wytwórczych. Przedsi�?biorstwo poszerza rynki zbytu i zwi�?ksza systematycznie swój personel. Obecnie, dla naszego klienta, wraz z faktycznym, dalszym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Specjalista/Kierownik ds. Kadr i P??ac

 

Miejsce pracy: ok 30 km na po??udnie od Poznania
Nr ref. SKKP/0910

 

Zadania:
• naliczanie p??ac, w tym rozliczanie nadgodzin
• prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów
• opieka nad administracj�? kadrow�? (dokumentacja, teczki osobowe itp.)
• nadzór nad procesami kadrowymi od strony formalno - prawnej

• pocz�?tkowo samodzielne prowadzenie spraw kadrowych, nast�?pnie stworzenie dzia??u kadr i p??ac w bliskiej przysz??o??ci

 

Wymagania:
• do??wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku (tak??e w biurze rachunkowym)
• wykszta??cenie wy??sze
• bardzo dobra kodeksu pracy oraz przepisów o PIT
• zdecydowanie w dzia??aniu przy jednoczesnym przyjaznym usposobieniu

 

Oferujemy:
• prac�? w renomowanej firmie, o stabilnej pozycji na rynku

• mo??liwo??�? awansu
• odpowiedzialne i samodzielne stanowisko
• atrakcyjne warunki pracy

 


Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przes??anie CV na adres email: rekrutacja@optivohr.pl podaj�?c w tytule nr referencyjny. Skontaktujemy si�? z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyra??am zgod�? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw�? z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."